READER POLL: How do you listen to radio?

AM/FM 97 votes

63%

Satellite radio 32 votes

21%

Streaming via the web 23 votes

15%

152 total votes