Photo

Photo detail

Roy Doumani

Stories this photo appears in:

Roy Doumani

LA 500

Roy Doumani’s path to biotechnology was a circuitous one.

Tease photo